Her følger avskrift fra Ofotens Tidene Nr. 24 Lørdag 26. februar 1994 side 14 og 15..

Du har noe med det!

Det er ikke bare offentlige toalett som er åpne for allmennheten. Med like stor selvfølgelighet som du vandrer inn på et offentlig avtrede, kan du besøke offentlige kontorer og kreve innsyn i forvaltningens saksdokumenter og registre. I følge offentlighetsloven av 19. juni 1970 (Lov om offentlighet i forvaltningen), har du, i utgangspunktet, rett til å gjøre det kjent med innholdet i alle forvaltningens journaler, registre og møtekart.

-- Har du behov for å se hva som kommer opp på neste kommunestyremøte? Vil du se hvilke brev som er kommet inn til skolen? Trenger du fødselsnummeret til kjæresten (nødvendig dersom du vil sjekke om det er heftelser på ham)? Eller kanskje du føler behov for å vite om naboen din bærer våpen? Værsågod. Opplysningene ligger og venter på det i postjournaler og registre på de ulike offentlige kontorene. At et kontor er offentlig betyr ikke bare at de ansatte betales med "dine" skattepenger. Offentlig betyr rett og slett åpent. Skal dokumenter og opplysninger lukkes for offentligheten må dette skje med hjemmel i lov.

Det finnes, i hovedsak, tre paragrafer i offentlighetsloven som benyttes for å forhindre at opplysninger siver ut til folk flest.

Paragrafene som stopper deg

Disse er §5, §5a og §6. Ifølge paragraf 5 kan du nektes innsyn i interne dokumenter. Det vil si, dokumenter som et forvaltningsorgan har laget for sin interne saksforberedelse. Det gjelder også dersom dokumentet er utarbeidet av et underordnet organ, av særlige rådgivere, sakkyndige eller at et departement til bruk i et annet departement. Denne paragrafen kan imidlertid ikke brukes dersom et dokument avslutter en sak. Et dokument som kommer utenfra, eller sendes/leveres ut til et annet organ, privatperson, bedrift e.l. kan heller ikke unndras etter §5.

Taushetsbelagte opplysninger

Paragraf 5a gjelder unntak for opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt. Denne paragrafen gir imidlertid bare rett til å unndra enkeltopplysninger. ikke dokumentet som sådan. De sensitive opplysningene kan sladdes. Resten er offentlig dersom det som står igjen ikke gir et misvisende bilde av innholdet. Når et dokument er unntatt etter §5a skal det også vises til en lov i tillegg til offentlighetsloven. Eksempelvis forvaltningslovens §13.

Rikets sikkerhet

Paragraf 6 gir rett til å unnta et dokument på bakgrunn av dokumentets innhold. Eksempler er dokumenter som inneholder opplysninger som, dersom de blir kjent, kan skade rikets sikkerhet, landets forsvar eller forholdet til fremmede makter eller organisasjoner (første ledd). Etter denne paragrafen kan det også unntas av hensyn til forsvarlig gjennomføring av økonomi og personforvaltning i det aktuelle organet eller fordi det omhandler ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste. Fra og med 1.3.93 kan også personbilder i personregistre unntas offentlighet. Personopplysninger i personregistre (pass, førekortregister e.l.) samt søkerlister kan ikke unntas etter denne paragrafen.

Du kan klage

Vær oppmerksom på, når et dokument er stemplet ikke offentlig, at det også skal gå fram hvilket ledd i paragrafen som er benyttet. Blir du møtt med en kald skulder og nektet innsyn, kan du spørre etter en jurist. Du kan kreve skriftlige, korrekte avslag og klage avslaget inn til ulike instanser. Eksempelvis er fylkesmannen klageinstans for kommuneforvaltningen. Men før du går så langt ber du den du står overfor om å vurdere meroffentlighet. Prinsippet om å vurdere meroffentlighet gjelder for dokumenter som er unntatt etter paragraf 5 og 6 i offentlighetsloven.

Veiledningsplikt

Kommer du et sted der man ikke fører postjournal har du rett til å se de fysiske dokumentene. Kontorpersonalet har veiledningsplikt. Du har også rett til å se et offentlig dokument uansett hvor i forvaltningen det befinner seg. Et hvert forvaltningsorgan som mottar et dokument skal gå igjennom det og vurdere det i henhold til offentlighetsloven.

Saklig grunn til hemmelighold?

I paragrafen som omhandler mer offentlighet, offentlighetslovens §2, tredje ledd, heter det at "dokumenter frigis helt eller delvis -- hvis det ikke er saklig grunn til hemmelighold". Etter denne paragrafen kan du altså gis innsyn selv om loven gir adgang til å unnta dokumenter fra offentligheten. Argumenter med at tvil skal komme offentligheten til gode!

Offentlighetsloven kan imidlertid ikke brukes til å få ut dokumenter som ble utarbeidet og lagt fram for offentlige organ før loven trådte i kraft 1.juli 1971.

... Slik kan det være i praksis

-- Hvorfor det? og -- har du lov til det? var noen av spørsmålene som møtte Jan Terje Roka da han ba om å få postjournalene på to av Ballangens offentlige kontorer.

Først troppet han opp hos hovedadministrasjonen. Der fikk han, etter litt, utdelt postjournalen og fant to brev han ville kikke nærmere på. Det gikk greit helt til han ba om en kopi av et av dem. Da kom rådmannen selv ut og fortalte at dette var unntatt offentlighet fordi det inneholdt sensitive personopplysninger. Han fikk ingen begrunnelse med hjemmel i lov eller paragraf.

Etter å ha blitt raskt og vennlig ekspedert på kulturkontoret gikk så turen videre til skolekontoret. Han fikk utdelt postjournal og ba om et dokument som han syntes så interessant ut. Han fikk imidlertid beskjed om at dette var unntatt offentlighet fordi det var et internt notat. Heller ikke her ble avslaget gjort med hjemmel i lov. --- Det var ikke praksis, fikk han opplyst.

Ballangen kommune er neppe verre eller bedre enn mange andre kommuner. Men man kan saktens spørre om forvaltningsloven fungerer i praksis slik den er ment å gjøre?

Offentlighetsloven

§1: Lovens generelle virkeområde:

Denne loven gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer når ikke annet er bestemt i lov eller i medhold av lov. Som forvaltningsorgan regnes i loven ethvert organ for stat eller kommune. Privat rettssubjekt regnes som forvaltningsorgan for så vidt det på vegne av stat eller kommune treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift.

Loven gjelder for Svalbard for så vidt ikke annet fastsettes av kongen.

Loven gjelder ikke for saker som behandles etter rettspleielovene.

Loven gjelder ikke for Stortinget, Riksrevisjonen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen og andre organer for Stortinget.

§2: Lovens hovedregel:

Forvaltningens saksdokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov.

Enhver kan hos vedkommende forvaltningsorgan kreve å gjøre seg kjent med det offentlige innholdet av dokumenter i en bestemt sak. Det samme gjelder journal og lignende register og møtekart til folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner.

Forvaltningsorganet skal vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis, selv om det etter bestemmelser i loven skal unntas fra offentligheten.

Noen steder du kan gå

Her er noen eksempel på organer som er underlagt offentlighetsloven. Med andre ord -- steder du kan bruker din innsynsrett:

Flyplass, NSB, Vinmonopolet, kommunale elverk., museer, NRK, stiftelser, universitet, prestekontorer, biskop, forsvaret, lensmannen, postverket, småbåtregisteret, barnehage, ungdomskole, politikamre, veterinærene, skattefogden, kommuneoverlege, fjellstyre, statens skoger, arbeidstilsynet, ungdomsklubb, barnevern, helsesøster, sorenskriver, økokrim, naturskadefond, medisinkontroll, parkvesen og idrettshall.


Petter Reinholdtsen - pere@hungry.com
Sist endret: 1-3-94