Petter Reinholdtsen - petterr@stud.cs.uit.no
Studentrepr. EDB-Styret
24. mars 1995

Notat om status for studenter og nett

Dette er et notat til EDB-styret om status for studenters nettilknytning i Norge og Skandinavia. Det er basert på min kontakt med dataforeninger og aktive personer i de aktuelle områdene. Jeg tar først for meg aktuelle tjenester for studenter ved Universitetet i Tromsø. Deretter viser jeg litt av de mulighetene dette åpner for universitetet som helhet. Tilslutt beskriver jeg status på de utdanningsinstitusjonene jeg kjenner til.

Aktuelle tjenester

Mail

Tilgang til mail for gjensidig utveksling av informasjon, og også kommunikasjon med studenter ved andre universitet og høyskoler burde alle studenter få tilbud om. Mail er også en god måte å gjøre faginformasjon tilgjengelig på.

USENET - News

News tilbyr internasjonale diskusjonsfora innenfor et mangfold av fagområder. Med tilgang til News, vil studenter få muligheter til å føre skriftlige diskusjoner innenfor sitt eget fagområde, og også publisere sine egne artikler og gjøre dem tilgjengelig for flere tusen lesere på verdensbasis.

World Wide Web - WWW

WWW tilbyr informasjon i form av tekst, lyd og bilde. Der news er et mer flyktig medium, med stadig skiftende tema og problemstillinger, er WWW en mer fastlagt informasjonskanal. På WWW finnes store databaser der tidsskrifter, publikasjoner, nyheter og også hele bøker gjøres tilgjengelig for Internets brukere.

Muligheter - Fordeler for universitetet

Universitetet i Tromsø, med sine relativt få studenter og perifere geografiske plassering, bør ha all interesse av både å øke studenters tilgang til internet og også tilby den nødvendige undervisning for både sine ansatte og studenter.

Universitetsbiblioteket er også relativt lite i forhold til andre universitet både i Norge og resten av Skandinavia. Tilgang til internet for alle universitetets studenter vil gjøre alternativ informasjon enklere tilgjengelig.

Internet på studenthyblene

Ved å tilby internet-tilkobling på studenthyblene vil man bedre studentenes mulighet til å benytte seg av nettjenester. Det vil også minske presset på maskinene på universitetet. Man vil f.eks. gi hver enkelt student mulighet til å benytte seg av bibliotekstjenester på sin egen hybel. På grunn av den spredte plasseringen av universitetet på Tromsøya går mye tid og ressurser bort i transport. Noe av dette ville man unngå ved å la studentene bruke sine hjemmemaskiner mot universitetet.

Studentforeninger på nettet

Studentforeningene og studentorganisasjonene utgjør en enorm ressurs for universitetet, og disse bør gis god mulighet til å holde kontakt innad på universitetet og utad resten av verden. De er viktig for studentmiljøet, og må naturlig kunne nås via internet. De inneholder i stor grad de mest aktive studentene og disse har en enorm kontaktflate. Det er derfor viktig at disse gis internettilgang.

Status i Skandinavia

Norge

Universitetet i Trondheim

Alle studentforeninger som ber om det, får koble sine maskiner til nettet. Det installeres også nett på de fleste av studentboligene. Meningen er at alle beboere skal få full tilgang i løpet av 1995. For de som ikke bor på studentboliger, kan maskiner kobles opp med SLIP via oppringt samband for full nettilgang.

Universitetet i Oslo

Situasjonen i Oslo er preget av en varierende politikk. Hvem som får nettilkobling og hvem som ikke får, avhenger i stor grad av hvilket fakultet eller institutt de tilhører. Et prosjekt med å koble studentboligene til nettet ble påbegynt, men er i dag bare delvis operativt

Universitetet i Tromsø

Flere studentforeninger har bedt om internet-tilkobling, selv om lokal kompetanse er ikke-eksisterende. Tromsøstudentenes Dataforening har fått koble seg på via seriekabel (tilsvarende oppringt-tjenesten). Så vidt jeg vet får alle studenter som ber om tilgang til oppringt-tjenesten (SLIP/PPP/Telnet) også tilgang.

Sverige

Luleå, Tekniska Høgskolan

Ved alle svenske høyskoler og universitet, tilbyr SUNET (Swedish University Network) tilgang til absolutt alle ansatte og studenter. I Luleå er arbeidet i gang med å et prosjekt som kalles Luleå Campus Network, der studentbostedene tilkobles nettet. De hadde i Oktober 1994 ca. 300 tilkoblinger, og utvidet i Januar 1995 med 300 nye tilkoblinger. Utdanningsinstitusjonen har finansiert det hele.

Linköping Universitet

Har to foreninger som har full tilgang til nettet, og som tilbyr nett-tilkobling til alle sine medlemmer. De tilkoblet flere av sine studentboliger allerede i 1991, og var derfor først ute i Skandinavia med en slik løsning. Prosjektet blir finansiert delvis av sponsormidler, delvis av utdanningsinstitusjonen.

Referanser


Petter Reinholdtsen - petterr@stud.cs.uit.no