Petter Reinholdtsen

«underordnet tjenestemann blir inhabil fordi en overordnet er inhabil».
7th September 2023

Medlemmene av Norges regjering har demonstert de siste månedene at habilitetsvureringer ikke er deres sterke side og det gjelder både Arbeiderpartiets og Senterpartiers representater. Det er heldigvis enklere i det private, da inhabilitetsreglene kun gjelder de som jobber for folket, ikke seg selv. Sist ut er utenriksminister Huitfeldt. I går kom nyheten om at Riksadvokaten har konkludert med at nestsjefen i Økokrim kan behandle sak om habilitet og innsidekunnskap for Huitfeldt, på tross av at hans overordnede, sjefen for Økokrim, har meldt seg inhabil i saken. Dette er litt rart. I veilednigen «Habilitet i kommuner og fylkeskommuner» av Kommunal- og regionaldepartementet forteller de hva som gjelder, riktig nok gjelder veiledningen ikke for Økokrim som jo ikke er kommune eller fylkeskommune, men jeg får ikke inntrykk av at dette er regler som kun gjelder for kommune og fylkeskommune:

«2.1 Oversikt over inhabilitetsgrunnlagene

De alminnelige reglene om inhabilitet for den offentlige forvaltningen er gitt i forvaltningsloven §§ 6 til 10. Forvaltningslovens hovedregel om inhabilitet framgår av § 6. Her er det gitt tre ulike grunnlag som kan føre til at en tjenestemann eller folkevalgt blir inhabil. I § 6 første ledd bokstavene a til e er det oppstilt konkrete tilknytningsforhold mellom tjenestemannen og saken eller sakens parter som automatisk fører til inhabilitet. Annet ledd oppstiller en skjønnsmessig regel om at tjenestemannen også kan bli inhabil etter en konkret vurdering av inhabilitetsspørsmålet, der en lang rekke momenter kan være relevante. I tredje ledd er det regler om såkalt avledet inhabilitet. Det vil si at en underordnet tjenestemann blir inhabil fordi en overordnet er inhabil.»

Loven sier ganske enkelt «Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan.» Jeg antar tanken er at en underordnet vil stå i fare for å tilpasse sine konklusjoner til det overordnet vil ha fordel av, for å fortsatt ha et godt forhold til sin overordnede. Men jeg er ikke jurist og forstår nok ikke kompliserte juridiske vurderinger. For å sitere «Kamerat Napoleon» av George Orwell: «Alle dyr er like, men noen dyr er likere enn andre».

Tags: norsk.

Created by Chronicle v4.6