Petter Reinholdtsen

Entries from July 2021.

Hva mener partiene om vern av privatsfæren og sporing av befolkningen?
31st July 2021

Årsaken til at vi på dugnad oversatte og ga ut boken «Hvordan knuse overvåkningskapitalismen» av Cory Doctorow er at vi mener den tar opp et viktig tema og bør leses av så mange som mulig. Temaene boken tok opp, og det kommende valget, inspirerte nylig oss som sto bak utgivelsen til å sende inn spørsmål til partiene sammen med et eksemplar av boken. Vi er veldig spent på hva de ulike partiene kommer til å svare. Spørsmålene er sendt til samtlige partier som er representert på stortinget, men vi tar naturligvis imot svar også fra andre partier. Det er for mange partier i Norge til å ta kostnaden med å sende til alle, så vi begrenset oss til de som er representert på Stortinget.

Her er brevet som ble postlagt til partiene tidligere i uka:

OM DIGITALE PLATTFORMER OG STORDATA – MED SEKS KONKRETE FORSLAG

Det er en økende grad av mistillit til digitale plattformer fordi den delen av vårt sam­funn mangler helt grunnleggende demokratiske kjøreregler. Begrepet «privat­livets fred» er i ferd med å dø som et resultat av digitaliseringen. Som brukere har vi ikke kontroll over våre personlige data og er helt frarøvet et digitalt privatliv. Dette dels fordi samfunnet rundt oss samler inn data om oss og våre bevegelser, samtidig som noen globale aktører samler data om alle. Denne utviklingen er preget av kaos og manglende regulering.

Disse digitale utfordringene kan være vanskelig å formulere enkelt inn i et parti­program og enda vanskeligere å dekke helhetlig. Vi har derfor valgt å sette søkelys på noen utvalgte områder som vi mener partiene burde ta klare standpunkt til.

Personvern

I følge tekologirådets direktør Tore Tennøe kan det, når offentlige virksomheter som Sivil­ombuds­mannen, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Medietilsynet alle deler brukerdata med Google-tjenestene Analytics, remarketing audiences og an­nonsebørsen Doubleclick, fort komme i veien for samfunnsoppdraget deres. Uttalelsen kommer i forbindelse med en rapport fra Teknologi­rådet som viser at en stor andel av offentlige virksomheter deler personinformasjon om de som besøker virksomhetenes nettsider med kommersielle aktører.1 Stortinget er i følge rapporten en av disse.

I forbindelse med Covid 19 har bruken av videokonferanseløsninger økt dramatisk. Løsninger som Microsoft Teams og Zoom har åndsverksbruksvilkår som hindrer bruk­erne å undersøke sikker­heten i systemene ved å forby omvent utvikling. Fri programvareløsninger som Jitsi og Big Blue Button, har ikke slike begrensinger, kan tas i bruk uavhengig av utenlandske leverandører og gir brukerne slik bedre sikkerhet.

Facebook er ikke offentlig digital infrastruktur

Leder for det tyske datatilsynet BfDI, Ulrich Kelber, anbefalte sterkt i et brev til tyske myndigheter nylig at de stengte sine Facebook-sider og avslutter kobling mellom egne sider og Facebook.2 3 Bakgrunnen er at bruken av Facebook ikke er i tråd med EU- og EØS-lovgivingen om vern av privatsfæren, personvernforordningen GDPR.

Massiv overvåkning av digitale brukere

De store globale plattformene samler inn data om oss alle gjennom sine tjenester. Data akkumuleres og videreselges, med påstand om at informasjonen er anonymisert. Data om geoposisjon er også noe teleselskapene samler inn om alle brukere, selv de som har helt enkle mobiltelefoner.4 5 EUs personvernmyndighet, har i sitt arbeid med GDPR, presisert at anonymisering ikke må forveksles med pseudoanonymisering6, som fortsatt er underlagt personvernlovgivningen, og at mobilers geografiske plassering (lokasjonsdata) ikke kan anonymiseres.

En av mange saker som dokumenterer disse utfordringene er NRK som kjøpte «anonymiserte» lokasjonsdata7, og ved hjelp av enkel analyse kunne identifi­sere enkeltindivider.

Grunnskolen i Norge har i stor grad tatt i bruk Internett-baserte løsninger, og de fleste av disse samler inn personopplysninger om elever og lærere som lagres på datamaskiner utenfor både Norge og EU. I tillegg til å rapportere bruk til for eksempel Google Ana­lytics, så bruker mange av tjenestene datamaskiner eid av Amazon og Microsoft. Dette fører totalt til en massiv spredning og innsamling av personopplysninger utenfor skolene om elever i norske skoler.

Spørsmålene vi stiller til de politiske partiene er som følger:

 1. Er dere enige med det tyske datatilsynet om at offentlige instanser ikke bør dele informasjon om sine ansatte og lesere med selskaper i strid med GDPR, og derfor bør stenge sine Facebook-sider?
 2. Er dere enig med Teknologirådet i at offentlig sektor bør velge løsninger og verk­tøy som følger personvernprinsippene, og samler inn minimalt med data til helt spesifikke formål?
 3. Bør det være mulig å bevege seg i Norge med mobiltelefon uten at ens posisjon sam­les inn og selges videre av teleselskapene?
 4. Bør det offentlige velge videoløsninger som sikrer brukernes rettigheter når det gjelder sikkerhet, personvern og innsyn?
 5. Hva tenker deres parti man burde gjøre for å forhindre massiv overvåkning av bru­kere i Norge?
 6. Er deling av elevenes personopplysninger til aktører utenfor skolen, potensielt i strid med GDPR, en akseptabel kostnad for å forenkle kommunenes drift av skoler?8

Om det er behov for ytterligere avklaringer og bakgrunnsinformasjon, ta gjerne kontakt! Epostadressen vår er til Petter Reinholdtsen: pere-valg2021 (at) hungry.com. Spørsmålene samt svarene vi mottar vil bli publisert.

Den internasjonale bakgrunnen

Internasjonalt pågår det en stadig bredere faglig og politisk drøfting av de viktige bakenforliggende problem­stillingene. Ett eksempel er vedlagte bok der dr. Cory nettopp drøfter definerende problem­stillinger fom følger den nasjonale og internasjonale utviklingen av «stordata». Boken peker også på helt konkrete innsatsområder.

Når for eksempel Rand Worldwide viser til at Facebook «radikaliseres», og når Facebook i sin tur sprer feilinformasjon om coronaviruset med en forklaring om sine algoritmer, blir det implisitte bud­skapet at maskinlæring og overvåkning kan endre vår oppfattelse av hva som er sant. Begrepet «overvåkingskapitalisme» er nå blitt det vanlig brukte ordet for å kjennetegne både beskivelsene og debatten på dette vide stor­data-området. Begrepet ble popularisert i 2018-boken «Overvåkings­kapitalismens tidsalder» av Shoshana Zuboff, som igjen ledet Cory Doctorow til å skrive sin bok.

Legger ved boken fordi en gjennomgang er ment å være til hjelp som nyttig bakgrunns­materiale i det generelle politiske arbeidet på dette stadig viktigere samfunnsområdet.

Boken ble oversatt til bokmål på dugnad og utgitt samtidig med den engelske utgaven. Den kan fritt lastes ned og også bestilles i trykt format på bokmål direkte fra trykkeriet9. Nærmere informasjon om utgivelsen frem­går av kolofon-siden.

Med vennlig hilsen

For Oversettergruppen

Petter Reinholdtsen (prosjektleder) og Ole-Erik Yrvin (gruppekontakt)


 1. Offentlige nettsteder sporer oss. Teknologirådet 2021-03-26. https://teknologiradet.no/offentlige-nettsteder-sporer-oss/

 2. Brombach, Harald. Tyske myndigheter må trolig slette Facebook-sidene sine innen nyttår. digi.no 2021-07-02. https://www.digi.no/artikler/tyske-myndigheter-ma-trolig-slette-facebook-sidene-sine-innen-nyttar/511719

 3. Lomas, Natasha. German government bodies urged to remove their Facebook Pages before next year. TechCrunch 2021-07-01. https://techcrunch.com/2021/07/01/german-government-bodies-urged-to-remove-their-facebook-pages-before-next-year/

 4. Gundersen, Martin. Telia og Telenor selger analyser av hvor kundene befinner seg. NRK Beta 2019-10-11. https://nrkbeta.no/2019/10/11/telia-og-telenor-selger-analyser-av-hvor-mobilbrukere-befinner-seg/

 5. de Montjoye, YA., Gambs, S., Blondel, V. med flere. On the privacy-conscientious use of mobile phone data. Sci Data 5, 180286 (2018). https://doi.org/10.1038/sdata.2018.286

 6. Guidelines 04/2020 on the use of location data and contact tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak. The European Data Protection Board 2020-04-21. https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_20200420_contact_tracing_covid_with_annex_en.pdf

 7. Lied, Henrik med flere. 8300 mobiler sporet på sykehus og krisesentre. NRK 2020-05-11. https://www.nrk.no/norge/mobilsporing_-8300-mobiler-sporet-pa-sykehus-og-krisesentre-1.15008085

 8. Barn, unge og skole. Datatilsynet 2021-07-01. https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/

 9. Boken kan leses via http://www.hungry.com/~pere/publisher/. I tillegg er den tilgjengelig som papirbok fra https://www.lulu.com/en/en/shop/cory-doctorow/hvordan-knuse-overvåkningskapi­talismen/ebook/product-yk8neg.html


Hvordan knuse overvåkningskapitalismen (2021)

av Cory Doctorow, se også https://craphound.com/category/destroy/ og http://www.hungry.com/~pere/publisher/.

I dag er det en utbredt tro at maskinlæring og kommersiell overvåkning kan gjøre selv en konspirasjonsteoretiker uten talegaver til en magisk manipulator med evne til å finne de sårbare blant oss og ved hjelp av argumenter skapt med kunstig intelligens, sette vettet deres ut av spill og gjøre dem til flat-jord-tilhengere, vaksineskeptikere eller til og med nynazister. Når RAND beskylder Facebook for «radikalisering», og når Facebook i sin tur sprer feilinformasjon om coronaviruset og bortforklarer det ved å henvise til algoritmene sine, er det implisitte budskapet at maskinlæring og overvåkning kan endre vår oppfattelse av hva som er sant.

Men hva om det finnes en annen forklaring? Hva om det er de materielle forutsetningene som har endret seg til fordel for disse manipulatorene? Hva om det er opplevelsen av å leve i en verden full av ekte konspirasjoner, slik de viser seg i samhandlingen mellom rike mennesker, lobbyistene deres og lovgiverne, der de enes om å begrave ubehagelige sannheter og bevis på ugjerninger, slikt som gjerne kalles korrupsjon — hva om det er denne opplevelsen som gjør folk sårbare for de tåpelige konspirasjonsteoriene?


Som vanlig, hvis du bruker Bitcoin og ønsker å vise din støtte til det jeg driver med, setter jeg pris på om du sender Bitcoin-donasjoner til min adresse 15oWEoG9dUPovwmUL9KWAnYRtNJEkP1u1b. Merk, betaling med bitcoin er ikke anonymt. :)

Tags: norsk, personvern, stortinget.
Six complete translations of The Debian Administrator's Handbook for Buster
5th July 2021

I am happy observe that the The Debian Administrator's Handbook is available in six languages now. I am not sure which one of these are completely proof read, but the complete book is available in these languages:

This is the list of languages more than 70% complete, in other words with not too much left to do:

I wonder how long it will take to bring these to 100%.

Then there is the list of languages about halfway done:

Several are on to a good start:

Finally, there are the ones just getting started:

If you want to help provide a Debian instruction book in your own language, visit Weblate to contribute to the translations.

As usual, if you use Bitcoin and want to show your support of my activities, please send Bitcoin donations to my address 15oWEoG9dUPovwmUL9KWAnYRtNJEkP1u1b.

Tags: debian, debian-handbook, english.
Kart over Oslo Kommunes eiendomsoversikt fra 2017-06
4th July 2021

I følge Ivar Johansen er det ca ti år siden Finanskomiteen i Oslo kommune vedtok "Byrådet bes legge til rette for at en elektronisk oversikt over alle kommunale eiendommer er tilgjengelig for oppslag på kommunens nettsider." Har ikke klart å finne vedtaket i offisielle nettsider fra kommunen, men i og med at kommunen har publisert oversikt over eiendommer de eier selv, desverre sist oppdatert for fire år siden (juni 2017), så kan det virke som vedtaket i hvert fall for en periode tok effekt.

Oversikten fra kommunen er et regneark med tomter og bygg, med tilhørende metainformasjon om adresse, areal etc. Det er jo et greit datagrunnlag, men ikke spesielt egnet for å få oversikt. Det inspirerte meg til å lage en KML-fil der informasjon fra kommunens liste kombineres med geografisk posisjon og utstrekning fra Matrikkelen slik den vises frem på Kartverkets tjeneste Se Eiendom, og slik få et interaktivt kart som viser komunens eiendommer. I første omgang viser den de 6824 tomtene i listen over eiendommer i Oslo kommune (og ikke utenbys tomter), unntatt de 268 gårds- og bruksnummerene uten informasjon om geografisk posisjon i Matrikkelen og de 346 gårds- og bruksnummerene som mangler helt i Matrikkelen. Det er vanskelig å vite hvilke av de sistenevnte som er feil i datagrunnlaget fra kommunen og hvilke som er et resultat av utdatert informasjon i et fire år gammelt datasett. Mer om det senere.

Hvis du vil se på KML-datasettet, så kan du enten gjøre som meg, bruke Marble på Linux, eller du kan laste ned et av de mange andre verktøyene som leser KML-filer, som Google Earth, JOSM og QGis. Har desverre ikke funnet en nettjeneste som kan vise frem filen i en nettleser, på grunn av filstørrelsen. Fant en OpenstreetMap-basert nettside som håndterte mindre filer, men den ga opp da hele kommunens areal var inkludert i filen.

KML-datasettet kan lastes ned her fra min blogg. Tomter med bygninger i følge matrikkelen er markert i rødt, mens tomter uten bygninger er markert i blått. De få tomtene med posisjon men uten utstrekning (tror alle er under bakken) har kun fått posisjonsmarkører. Jeg har i denne omgang begrenset meg til tomter og ikke tegnet inn hus, da jeg ikke fant noen enkel måte å hente ut geografisk utstrekning for husene basert på informasjonen i kommunens datasett. Konkret mangler jeg sikker måte å identifisere enkeltbygninger basert på kommunens oversikt. Vedlagt er et skjermbilde fra Marble som viser hvordan det kan se ut.

På grunn av oppløsningen viser ikke bildet alle gatene og mindre eiendommer i sentrum som er eid av kommunen. Dette vises når en dykker ned i materialet med en KML-fremviser. Jeg har ikke regnet på det, men visuelt ser det ut som om kommunen eier 25-30% av alt arealet i kommunen, hvilket jeg fant overraskende. Lurer på hvor stor del av arealet i Oslo totalt som er eid av ulike offentlige aktører. Vet jo at ulike departementer, direktorater, fylkeskommuner, kommunale pensjonskasser, og offentlig majoritetseide selskaper også eier en god del av eiendommene i Oslo. Det hadde vært interessant å vise frem, men mistenker innsynsforespørslene for å få tak i det datasettet kommer til å være en kamp i motbakke, både hvis en forsøker hver enkelt offentlig instans eller Matrikkelen.

Fra kartet kan en se at endel tomtearealer er markert flere ganger. Det skjer hvis kommunens oversikt henviser til matrikkel-tomter med overlappende areal. Hvis det finnes to ulike arealer med og uten bygninger så blir fargen lilla, ellers blir fargen sterkere enn hvis det bare et gårds- og bruksnummer for et gitt areal. Jeg antar dette kommer av utdatert informasjon i oversikten fra kommunen kombinert med tilgang på geografisk informasjon om ikke lenger gjeldende tomter i Matrikkelen, for eksempel ved at en eiendom er delt i flere biter, og kommunens oversikt inneholder oppføring av gårds- og bruksnummer før og etter oppdeling. Hver av disse bør undersøkes og korrigeres individuelt, men i og med at jeg ikke har mulighet til å fikse feil hos hverken kommunen eller kartverket har jeg ikke brukt tid på dette.

Det norske eiendomsregisteret, Matrikkelen, endres hele tiden. Det skjer blant annet ved ved fradeling og sammenslåing. Fire år er lang tid i så måte. Jeg antar det kan forklare noen av eiendommene kommunen hevder å eie som mangler informasjon i Matrikkelen, men neppe alle. Noen av dem er nok også feil i kommunens datasett. Utfordringen er å finne hvilke det gjelder. Hvis du har lyst til å se på detaljene, så er lenker til aktuelle gårds- og bruksnummer for de to problematiske kategoriene samlet under.

Et eksempel i så måte er 0301-999/11, som kommunens oversikt forteller er "GULLKROKEN 4M IKKE TINGLYST VEI" med Bymiljøetaten som ansvarlig etat, og kartverket sier er 0 kvadratmeter og uten registrerte teiger. Mitt gjett her er at kommunen ikke har registrert det jeg mistenker kan være veien til husene i lokalområdet i Matrikkelen, det vil si veien er fradelt fra 0301-31/244, og at kommunen så langt ikke har registrert teigen i Matrikkelen, men kan ikke vite sikkert. Det virker litt rart at det ikke er gjort på de fire årene som har gått siden oversikten fra kommunen ble publisert.

Dette er de 268 gårds- og bruksnummerene uten informasjon om geografisk posisjon i Matrikkelen: 2/173, 2/174, 2/384, 2/58, 3/133, 3/164, 3/346, 3/347, 3/348, 3/349, 3/368, 3/635, 5/14, 5/64, 5/78, 6/187, 6/219, 6/25, 6/56, 6/59, 9/147, 9/149, 9/155, 9/156, 9/158, 9/159, 10/385, 10/445, 27/2382, 27/677, 27/716, 27/75, 28/430, 30/47, 31/194, 31/195, 33/1083, 33/11, 33/1194, 33/1195, 33/1196, 33/1197, 33/1198, 33/1199, 33/1239, 33/330, 33/345, 33/346, 33/347, 33/348, 33/458, 33/512, 34/3, 35/435, 35/675, 36/185, 36/38, 37/101, 37/25, 38/203, 38/234, 38/235, 41/193, 41/381, 41/406, 47/19, 47/2, 47/75, 47/76, 49/3, 50/10, 50/11, 50/12, 50/13, 50/233, 50/9, 52/1143, 53/253, 53/35, 54/264, 54/265, 57/279, 57/297, 58/173, 58/196, 58/197, 59/239, 59/66, 64/9, 65/20, 66/15, 66/22, 69/15, 69/20, 69/38, 69/39, 69/40, 69/41, 69/42, 69/43, 70/3, 70/4, 70/6, 72/182, 72/25, 72/26, 72/27, 73/313, 73/638, 73/673, 73/719, 74/8, 77/153, 77/154, 77/155, 77/156, 77/157, 77/22, 79/25, 79/74, 86/50, 86/513, 86/515, 88/209, 88/210, 88/211, 90/536, 93/158, 93/200, 93/204, 93/205, 93/207, 93/208, 93/217, 93/218, 93/351, 93/5, 93/603, 94/531, 94/81, 95/16, 96/180, 97/44, 98/12, 98/13, 98/14, 98/19, 102/424, 102/447, 104/6, 105/188, 105/189, 107/167, 109/3, 112/24, 112/27, 114/23, 120/13, 122/19, 122/25, 122/369, 126/95, 126/96, 126/97, 127/11, 127/67, 131/31, 137/121, 138/16, 140/120, 141/26, 144/692, 146/200, 146/201, 146/202, 146/203, 146/204, 146/205, 146/206, 146/207, 146/208, 146/209, 146/210, 146/211, 146/557, 147/54, 148/503, 149/429, 149/958, 150/107, 151/281, 151/6, 152/162, 152/20, 154/24, 157/214, 162/286, 166/3, 168/31, 168/5, 171/31, 171/6, 174/4, 177/5, 182/109, 182/114, 182/147, 182/344, 182/652, 182/725, 182/727, 182/728, 182/729, 182/744, 182/936, 191/171, 194/49, 196/66, 197/216, 197/218, 197/305, 197/358, 198/16, 208/439, 209/321, 209/322, 209/377, 212/21, 213/33, 213/74, 214/468, 215/248, 215/44, 216/166, 216/82, 219/200, 219/300, 221/276, 221/58, 222/124, 222/6, 224/185, 224/346, 224/93, 225/231, 225/306, 225/32, 225/400, 225/414, 228/22, 228/47, 230/310, 231/142, 231/144, 231/23, 231/521, 233/169, 233/176, 233/178, 233/301, 234/52, 234/53, 236/76, 236/9, 441/1, 480/1, 999/11 og 999/134

Dette er de 346 gårds- og bruksnummerene som mangler i Matrikkelen (Matrikkelen sier "eiendommen er utgått"): 2/559, 2/563, 2/641, 2/642, 3/555, 5/111, 11/598, 11/608, 27/2113, 27/2261, 27/326, 27/405, 27/644, 28/363, 28/446, 28/447, 28/491, 28/492, 28/493, 28/494, 28/495, 28/496, 28/497, 31/218, 31/352, 31/353, 31/356, 31/359, 31/383, 31/384, 31/420, 31/425, 31/427, 31/434, 31/437, 32/433, 32/434, 32/435, 32/436, 32/815, 33/1088, 33/1224, 33/1237, 33/1238, 33/1258, 33/1339, 33/1340, 33/1341, 33/1342, 33/203, 33/302, 33/4, 33/7, 33/8, 33/809, 33/810, 33/813, 33/870, 34/7, 35/469, 35/470, 36/189, 36/191, 36/192, 36/193, 36/194, 44/0, 52/1109, 52/1197, 53/484, 54/181, 54/185, 54/200, 54/201, 54/202, 54/203, 73/135, 73/159, 73/466, 73/614, 73/615, 73/616, 73/617, 73/618, 73/619, 73/620, 73/621, 73/633, 73/672, 73/674, 73/675, 73/676, 73/678, 73/679, 73/687, 73/794, 75/598, 75/599, 75/600, 75/601, 75/602, 75/603, 75/604, 75/605, 75/607, 75/608, 75/610, 75/611, 75/613, 75/616, 75/617, 75/618, 75/619, 75/620, 75/622, 75/734, 75/763, 75/764, 75/765, 75/766, 75/767, 75/768, 75/769, 75/770, 75/771, 75/772, 75/773, 75/774, 75/775, 75/776, 75/777, 75/778, 75/779, 75/780, 75/781, 75/782, 75/783, 76/145, 76/146, 76/147, 76/148, 76/149, 76/150, 76/151, 76/152, 76/153, 76/154, 76/155, 76/156, 76/157, 76/158, 85/23, 86/541, 86/922, 88/222, 91/143, 92/121, 92/171, 92/90, 93/283, 93/284, 93/285, 94/11, 94/436, 94/503, 94/504, 94/6, 95/307, 95/50, 105/380, 105/476, 106/263, 122/103, 122/110, 122/111, 122/309, 122/337, 123/778, 128/116, 129/87, 130/172, 130/192, 132/59, 132/60, 132/61, 132/62, 132/63, 132/64, 132/65, 132/66, 132/67, 133/11, 138/97, 140/154, 141/47, 143/604, 144/1064, 144/1357, 144/150, 144/1895, 144/314, 144/814, 144/870, 144/871, 144/872, 144/873, 144/874, 144/875, 144/876, 144/877, 144/878, 144/969, 146/349, 148/179, 148/180, 148/181, 148/528, 149/986, 150/103, 151/237, 151/240, 151/255, 151/256, 151/268, 151/269, 151/270, 151/273, 151/274, 151/275, 151/277, 151/280, 151/291, 151/293, 151/299, 151/304, 151/338, 157/35, 159/245, 159/323, 159/338, 160/163, 164/247, 164/249, 167/313, 175/6, 176/25, 176/31, 177/7, 180/7, 190/222, 190/223, 190/225, 190/226, 190/227, 190/228, 190/229, 190/230, 190/231, 190/232, 191/69, 197/101, 197/117, 197/138, 197/145, 197/158, 197/159, 197/160, 197/167, 197/183, 197/22, 197/318, 197/68, 207/462, 207/75, 212/0, 223/38, 224/376, 225/178, 225/424, 225/425, 225/47, 229/152, 230/280, 230/282, 230/475, 230/476, 230/477, 230/478, 230/479, 230/94, 230/95, 230/96, 230/98, 232/62, 233/272, 233/273, 233/274, 233/502, 234/48, 235/53, 236/195, 250/41, 385/0, 485/0, 507/0, 509/0, 516/0, 517/0, 518/0, 999/109, 999/170, 999/221, 999/245, 999/25, 999/273, 999/283, 999/317, 999/338, 999/339, 999/349, 999/38, 999/394, 999/417, 999/471, 999/492, 999/58, 999/581, 999/601, 999/612, 999/636, 999/643, 999/646, 999/654, 999/655, 999/676, 999/76, 999/786, 999/788, 999/819, 999/822, 999/825, 999/849, 999/857, 999/862, 999/866 og 999/884

Som vanlig, hvis du bruker Bitcoin og ønsker å vise din støtte til det jeg driver med, setter jeg pris på om du sender Bitcoin-donasjoner til min adresse 15oWEoG9dUPovwmUL9KWAnYRtNJEkP1u1b. Merk, betaling med bitcoin er ikke anonymt. :)

Oppdatering 2020-07-05: Ble tipset om offisielle kilder fra kommunens behandling. Vedtaket var del av sak 133 i protokoll fra finanskomiteens møte onsdag 19. oktober 2011 kl. 16:30, og kom som resultat av følgende utveksling med spørsmål og svar.

Tags: kart, norsk, offentlig innsyn.

RSS Feed

Created by Chronicle v4.6