Petter Reinholdtsen

Entries from January 2021.

Boken «Hvordan knuse overvåkningskapitalismen» lanseres på norsk
26th January 2021

Etter intenst arbeid over mange måneder er endelig den norske utgaven av «Hvordan knuse overvåkningskapitalismen» av Cory Doctorow ferdig og klar til å glede millioner av lesere over hele verden. Følgende pressemelding ble nettopp sendt ut til norske redaksjoner:

Hva gjør stordata med oss, og hvordan gjør algoritmene «fake news» til realiter?

Nå foreligger en viktig bok om temaet også på norsk. Boken klargjør og foreslår hvordan vi selv som enkeltpersoner, men også nasjonalt og internasjonalt kan bekjempe stordatakonsentrasjonene; «overvåkingskapitalismen». Boken er «Hvordan knuse overvåkingskapitalismen» av dr. Cory Doctorow. Den engelske bokutgivelsen kom for noen dager siden og lanseres med et Webinar torsdag 2021-01-28. Doctorow besøkte Norge og NUUG i desember med sin presentasjon Monopoly, Not Mind Control: What's Really Happening With "Surveillance Capitalism".

I funn etter funn, eksempel etter eksempel, gjennomgår og analyserer dr. Doctorow de utfordringer vi møter i større og større omfang. Ikke bare i USA, men også her hjemme.

Cory Doctorow er en britisk-kanadisk forfatter, journalist og aktivist, kjent for sine science fiction-romaner, for arbeidet for Creative Commons-bevegelsen, og for sine bidrag til reform av opphavsretten. Han er både æresdoktor og gjesteforeleser i datavitenskap ved Open University i UK, konsulent for Electronic Frontier Foundation, og godt kjent for innsiktsfullt å kommentere og skrive om digital utvikling.

Boken lanseres nå på norsk, både som ebok og på papir, oversatt av en dugnadsgjeng ledet av Petter Reinholdtsen.

Boken reiser noen helt grunnleggende og samfunnskritiske spørsmål: Hva fører det til når store deler av Internettet domineres av få store aktører og deres styringsverktøy og algoritmer?

Som individer bør vi være opptatt at grenser blir satt og håndhevet - grenser for overvåkning av individet, for utøvelse av kommersiell og politisk påvirkning, og for monopoldannelser i dataverdenen. Slik grensesetting styrker personvernet.

Konkurransetilsynet har ansvaret for at konkurranselovens § 11 skal forby «et dominerende foretak for utilbørlig å utnytte og misbruke sin dominerende stilling». Et tilsvarende forbud omfattes også av EØS-avtalens artikkel 54. Boken går i detalj om serien av innskrenkninger vi møter i valgfriheten, innskrenkninger som denne lovgivningen nettopp skal forhindre. Håndhevelse av en slik lovgivning er også til fordel for mindre næringsdrivende som uten dette får begrenset sine faktiske eller potensielle muligheter for vekst og etablering. «Slik atferd kan utgjøre et misbruk og kan ta ulike former», skriver Konkurransetilsynet.

Cory Doctorow går i sin bok lengre enn det med sine mange eksempler på forhold det burde vært grepet inn mot.

«Boken bør bidra til et sterkere engasjemen fra voktere av Inter­nettet nasjonalt og internasjonalt - EU medregnet» sier oversetter Ole-Erik Yrvin og fortsetter: «Vi har derfor allerede tatt opp bokens forslag direkte med Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) og Konkurransetilsynet slik at de kan følges opp.»

«Også Norge bør innta en pådriverrolle i denne utviklingen», sier Petter Reinholdtsen. «Tiden er knapp, og tilsynsmyndighetene må få de verktøy og de ressurser de trenger for at vi her hjemme skal oppnå nødvendige resultater. Dette gjelder ikke bare vår egen generasjon; det gjelder alle generasjoner fremover», avslutter Petter Reinholdsen.

Kontaktinformasjon:

 • Ole-Erik Yrvin, oeyrvin (at) gmail.com, +47 46500450
 • Petter Reinholdtsen, pere (at) hungry.com

Relevante lenker:

Som vanlig, hvis du bruker Bitcoin og ønsker å vise din støtte til det jeg driver med, setter jeg pris på om du sender Bitcoin-donasjoner til min adresse 15oWEoG9dUPovwmUL9KWAnYRtNJEkP1u1b. Merk, betaling med bitcoin er ikke anonymt. :)

Tags: docbook, norsk.
Latest Jami back in Debian Testing, and scriptable using dbus
12th January 2021

After a lot of hard work by its maintainer Alexandre Viau and others, the decentralized communication platform Jami (earlier known as Ring), managed to get its latest version into Debian Testing. Several of its dependencies has caused build and propagation problems, which all seem to be solved now.

In addition to the fact that Jami is decentralized, similar to how bittorrent is decentralized, I first of all like how it is not connected to external IDs like phone numbers. This allow me to set up computers to send me notifications using Jami without having to find get a phone number for each computer. Automatic notification via Jami is also made trivial thanks to the provided client side API (as a DBus service). Here is my bourne shell script demonstrating how to let any system send a message to any Jami address. It will create a new identity before sending the message, if no Jami identity exist already:

#!/bin/sh
#
# Usage: $0 
#
# Send to , create local jami account if
# missing.
#
# License: GPL v2 or later at your choice
# Author: Petter Reinholdtsen


if [ -z "$HOME" ] ; then
  echo "error: missing \$HOME, required for dbus to work"
  exit 1
fi

# First, get dbus running if not already running
DBUSLAUNCH=/usr/bin/dbus-launch
PIDFILE=/run/asterisk/dbus-session.pid
if [ -e $PIDFILE ] ; then
  . $PIDFILE
  if ! kill -0 $DBUS_SESSION_BUS_PID 2>/dev/null ; then
    unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
  fi
fi
if [ -z "$DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS" ] && [ -x "$DBUSLAUNCH" ]; then
  DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS="unix:path=$HOME/.dbus"
  dbus-daemon --session --address="$DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS" --nofork --nopidfile --syslog-only < /dev/null > /dev/null 2>&1 3>&1 &
  DBUS_SESSION_BUS_PID=$!
  (
    echo DBUS_SESSION_BUS_PID=$DBUS_SESSION_BUS_PID
    echo DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=\""$DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS"\"
    echo export DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
  ) > $PIDFILE
  . $PIDFILE
fi &

dringop() {
  part="$1"; shift
  op="$1"; shift
  dbus-send --session \
    --dest="cx.ring.Ring" /cx/ring/Ring/$part cx.ring.Ring.$part.$op $*
}

dringopreply() {
  part="$1"; shift
  op="$1"; shift
  dbus-send --session --print-reply \
    --dest="cx.ring.Ring" /cx/ring/Ring/$part cx.ring.Ring.$part.$op $*
}

firstaccount() {
  dringopreply ConfigurationManager getAccountList | \
   grep string | awk -F'"' '{print $2}' | head -n 1
}

account=$(firstaccount)

if [ -z "$account" ] ; then
  echo "Missing local account, trying to create it"
  dringop ConfigurationManager addAccount \
   dict:string:string:"Account.type","RING","Account.videoEnabled","false"
  account=$(firstaccount)
  if [ -z "$account" ] ; then
    echo "unable to create local account"
    exit 1
  fi
fi

# Not using dringopreply to ensure $2 can contain spaces
dbus-send --print-reply --session \
 --dest=cx.ring.Ring \
 /cx/ring/Ring/ConfigurationManager \
 cx.ring.Ring.ConfigurationManager.sendTextMessage \
 string:"$account" string:"$1" \
 dict:string:string:"text/plain","$2" 

If you want to check it out yourself, visit the the Jami system project page to learn more, and install the latest Jami client from Debian Unstable or Testing.

As usual, if you use Bitcoin and want to show your support of my activities, please send Bitcoin donations to my address 15oWEoG9dUPovwmUL9KWAnYRtNJEkP1u1b.

Tags: debian, english, sikkerhet, surveillance.

RSS Feed

Created by Chronicle v4.6