Petter Reinholdtsen

Statlig hemmelighold, «mangler» i OEP og treg journalføring - statistikk for 2015
7th April 2016

For litt mer enn et år siden laget jeg litt statistikk for 2013 og 2014 basert på Offentlig elektronisk postjournal (OEP). Tallene finnes i tre bloggposter, en over hvem som er mest hemmelighetsfulle, en annen med hvor mye som mangler og en om hvor stor andel dokumenter som journalføres mer enn 180 dager etter dokumentdato. Jeg synes det er interessant å se hvordan det utvikler seg over tid, så her er tallene for 2015 og 2014. 2014-tallene bør være de samme som sist, men kan ha litt avvik på grunn av endringer/korreksjoner gjort i OEP. Denne gangen har jeg samlet alle tallene i samme bloggpost.

Først kommer statistikken over antall dokumenter som er registrert unntatt offentligheten i OEP. Merk at klassifiseringen i OEP er foreløpig, slik at en kan få innsyn i dokumenter merket unntatt offentlighet når en spør, etter nærmere vurdering. Det er dermed ikke gitt at prosentsatsen representerer hvor mange dokumenter som ville blitt holdt tilbake på forespørsel.

20152014Instans
ProsentAntall u.off.Totalt ProsentAntall u.off.Totalt
0.0 0 2 0.0 0 0Valgdirektoratet
0.0 0 30 0.0 0 0Innstillingsrådet for dommere
0.3 11 3303 0.2 8 3589Medietilsynet
0.6 56 8013 0.9 60 6146Utlendingsnemnda
0.9 2 206 0.0 0 0Norsk Romsenter
1.0 182 17238 3.7 764 20353Norsk Filminstitutt
1.6 483 29920 2.7 720 26364Direktoratet for byggkvalitet
1.7 30 1674 2.5 42 1649Fredskorpset
2.42815116570 2.52098 82445Landbruksdirektoratet Oslo
2.5 621 24150 2.5 689 26855Direktoratet for utviklingssamarbeid
2.6 62 234013.3 288 2164Kunst i offentlige rom
3.2 272 8391 4.9 388 7838Statens strålevern
3.7 372 9970 4.4 480 10808Petroleumstilsynet
4.4 456 10318 3.7 408 10782Forbrukerombudet
5.0 14 27811.0 22 200Kompetansesenter for distriktsutvikling
6.2 467 7486 4.8 385 7973Sysselmannen på Svalbard
6.3 294 4651 7.4 304 4078Språkrådet
6.51241 18817 6.51352 20776Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning
6.85381 79048 7.95981 75393Fiskeridirektoratet
7.24201 57778 2.81542 53911Norges vassdrags- og energidirektorat
7.42028 2738510.82342 21539Kulturdepartementet
7.713994179777 7.913743171924Arbeidstilsynet
8.63256 37553 8.53203 37675Nærings- og fiskeridepartementet
9.87256 73440 8.86541 74189Statens vegvesen Region midt
10.73802 35467 7.52780 36664Forsvarsbygg
11.01157 10448 9.61148 11935Landbruks- og matdepartementet
11.11408912665211.712439105491Statens vegvesen Region vest
11.11756 15726 6.91242 17980Brønnøysundregistrene
11.23417 30277 9.32653 28291Lotteri- og stiftelsestilsynet
12.22012 1649013.02183 16736Fylkesmannen i Hedmark
12.69751 7714515.311188 72933Sjøfartsdirektoratet
12.811031 8599610.57895 74653Arkivverket
12.82112616490612.619230151541Statens vegvesen Region øst
12.9 941 724722.81687 7393Domstoladministrasjonen
13.01417010828414.015650111147Statens vegvesen Region sør
13.41394 1036417.51484 8440Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
13.65297 3870711.54366 37961Statens vegvesen Vegdirektoratet
14.43001 2082013.02943 22557Samferdselsdepartementet
14.49453 6564212.77841 61425Statens vegvesen Region nord
14.66998 4767011.25179 46025Statsbygg
15.43984 2576914.63663 25010Kunnskapsdepartementet
15.66769 43139 8.53697 43364Justervesenet
15.8 178 112616.1 184 1140Landinfo
16.2 516 318324.2 919 3790Landbruksdirektoratet Alta
16.21859 1142412.01100 9120Havforskningsinstituttet
16.3 142 869 0.0 0 0Fylkesmannen i Aust-Agder (frem til 31.12.15)
16.62081 1252221.12722 12850Statens jernbanetilsyn
17.210669 6202320.911602 55388Utdanningsdirektoratet
18.411189 6057712.96743 51881Miljødirektoratet
18.52719314680349.92549 5108Norsk kulturråd
18.82499 1328120.82888 13853Olje- og energidepartementet
18.87804 4136215.05824 38769Luftfartstilsynet
19.1 479 250521.1 563 2660Norges geologiske undersøkelse
19.213777 7140920.413318 65121Utenriksdepartementet
19.83605 1819422.14177 18833Klima- og miljødepartementet
20.61736 841223.12018 8701Statens lånekasse for utdanning
20.62930 1422018.72459 13138Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
21.03786 1797518.43213 17452Fylkesmannen i Telemark
21.44930 2297122.54565 20202Fylkesmannen i Møre og Romsdal
22.08244 3738517.56420 36587Statens kartverk
23.02212 959323.01797 7799Norsk Akkreditering
23.06622 2877721.46142 28622Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
23.42672 1140525.73039 11812Oljedirektoratet
23.65430 2291820.24847 23968Fylkesmannen i Oppland
23.83657 1533422.63277 14499Fylkesmannen i Aust-Agder
23.88182 3432523.77754 32598Kommunal- og moderniseringsdepartementet
24.05806 2410327.45998 21864Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
24.2 197 81431.6 196 620Statens institutt for rusmiddelforskning
24.43266 1333821.62600 11993Senter for internasjonalisering av utdanning
24.64728 1920824.44584 18715Fylkesmannen i Vest-Agder
24.83711 14933 6.4 795 12300Direktoratet for forvaltning og IKT
24.95002 2003321.63997 18424Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
25.11246 495427.21305 4781Konkurransetilsynet
25.65674 2212820.44936 24189Helse- og omsorgsdepartementet
26.922947 8529324.321337 87572Helsedirektoratet
27.23648 1340118.51898 10234Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
27.623161 8379529.722587 75973Statens legemiddelverk
27.76373 2294128.36449 22738Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
27.9 784 2807 0.0 0 0Jernbaneverket
29.61290 435247.01401 2976Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
29.86990 2338830.27263 23997Fylkesmannen i Buskerud
29.92932 977832.33439 10643Statsministerens kontor
30.3 147 485 0.0 0 0Fylkesmannen i Vest-Agder (frem til 31.12.115)
31.59472 3004728.99498 32839Fylkesmannen i Rogaland
31.81627 511234.22082 6072Datatilsynet
31.91128 352832.91302 3950Statens pensjonskasse
31.913718 4291832.212887 39921Fylkesmannen i Hordaland
32.07510 2346433.07544 22837Fylkesmannen i Vestfold
32.51116 342732.41261 3883Nasjonalbiblioteket
32.81662 505348.22689 5578Direktoratet for økonomistyring
33.16811 2056728.75041 17513Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
33.76975 2066629.16110 20994Fylkesmannen i Finnmark
33.87254 2140233.57138 21304Finansdepartementet
34.1 387 1133 0.0 0 0Tilsynsutvalget for dommere
34.510466 3026142.77416 17342Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
36.616005 4361940.717996 44140Finanstilsynet
36.77170 1952536.67481 20434Fylkesmannen i Østfold
40.216584 4121132.712187 37237Kystverket
40.94942 1208046.35934 12802Forsvarsdepartementet
41.413295 3205041.311805 28568Fylkesmannen i Troms
43.09595 2227543.910288 23422Arbeids- og sosialdepartementet
44.69809 2196748.09627 20021Politidirektoratet
45.225158 5561143.822379 51043Justis- og beredskapsdepartementet
49.518312 3697649.613752 27719Fylkesmannen i Nordland
49.827453 5502850.024782 49473Fylkesmannen i Oslo og Akershus
50.332997 6551339.524644 62276Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
54.411213 2060649.47519 15204Utlendingsdirektoratet
54.510338 1894839.75986 15043Statistisk sentralbyrå
54.85075 925656.04781 8528Direktoratet for nødkommunikasjon
55.47765 1399846.76278 13421Nasjonalt folkehelseinstitutt
57.61690 293170.23401 4840Statens innkrevingssentral
58.07019 1210139.23671 9352Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
66.217293 2609768.118027 26463Skattedirektoratet
69.53949 567660.12576 4284Kriminalomsorgsdirektoratet
70.816713 2358170.612556 17777Statens helsetilsyn
71.11146 161076.51160 1516Statens arbeidsmiljøinstitutt
79.29343 1179174.78328 11144Toll- og avgiftsdirektoratet
83.712231714599482.2112645137034Husbanken
85.684427 9862687.082682 94950Norges forskningsråd
91.1 609 668 0.0 0 0Direktoratet for e-helse
91.410838 1185487.110278 11798Garantiinstituttet for eksportkreditt
98.917373 17563 0.0 0 0Forbrukerrådet

Interessant å se hvordan Utenriksdepartementet tilsynelatende er blitt ekstremt mer hemmelighetsfull på tre år. I 2015 var 99,8% av 71409 dokumenter merket som unntatt offentlighet, mens i 2014 var det 44,3% av 65121 og og i 2013 var det bare 12,1% av 67828. Lurer på hva som har skjedd. (Oppdatering 13:40: Dette er en teknisk feil i databasen, da UD har begynt å legge inn '-' der det ikke er unntak, mens det tidligere var et tomt felt. Skal lage ny statistikk, men det tar noen timer å lage ny tabell. Oppdatering 15:30: Ny tabell på plass, mer forklaring nederst i teksten.)

Dernest kommer statistikken over hvor mange saksnummer og dokumenter som ikke finnes i OEP (dvs. hull i saksnummer- og dokumentnummerserien). Se tidligere omtalte bloggpost for å forstå hvordan slike hull kan oppstå uten at det er noe galt eller mistenkelig med det.

SaksnummerDokumentnummerInstans
201520142015
%Upubl. saksnr.Totalt %Upubl. saksnrTotalt %Upubl. dok.nr.Totalt
0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2Valgdirektoratet
0.0 0 85 5.2 6 116 0.0 0 450Statens institutt for rusmiddelforskning
0.5 100 2125842.49849 23215 0.6 475 85333Norsk kulturråd
0.6 80 13924 1.0 154 15663 0.2 75 41603Justervesenet
1.2 20 1622 0.4 7 1568 0.6 90 15028Statistisk sentralbyrå
1.4 67 4623 1.5 74 5066 1.5 237 15762Arbeids- og sosialdepartementet
1.4 166 11932 0.9 84 9863 1.7 510 29452Direktoratet for byggkvalitet
1.4 451 32677 1.0 276 28515 0.4 298 78470Arkivverket
1.9 11 589 3.0 27 891 0.6 14 2211Statens innkrevingssentral
1.9 41 2162 2.2 44 1973 1.1 84 7583Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
2.5 68 2728 4.0 99 2488 2.1 197 9393Forbrukerombudet
2.7 47 1758 0.6 8 1282 5.1 445 8359Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
2.9 157 5351 3.0 129 4326 0.7 95 12763Brønnøysundregistrene
3.2 293 9121 2.0 132 6571 6.41653 24287Statens kartverk
3.5 40 1151 3.8 51 1326 6.0 275 4271Sysselmannen på Svalbard
3.6 53 1458 2.0 30 1470 1.6 155 9331Norsk Filminstitutt
3.7 313 8449 3.2 227 7092 1.3 413 31241Lotteri- og stiftelsestilsynet
3.8 645 17136 5.5 942 17213 2.91688 57442Statens legemiddelverk
4.7 353 748212.41001 8069 2.6 662 25153Norges vassdrags- og energidirektorat
4.9 940 19148 5.0 896 17781 1.61031 63978Fiskeridirektoratet
5.1 61 1206 4.4 47 1060 3.0 134 4317Statens strålevern
5.5 95 1721 6.9 126 1813 0.1 8 8231Statsministerens kontor
5.5 720 1298514.22803 19734 1.4 641 46830Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
5.7 252 4425 4.9 228 4638 1.8 298 16197Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
5.9 207 3534 5.2 207 3997 2.3 230 9930Klima- og miljødepartementet
5.9 731 12360 6.6 976 14712 2.91174 39309Miljødirektoratet
6.2 472 7629 7.5 496 6649 2.21011 44077Utdanningsdirektoratet
6.5 434 6680 3.2 202 6250 1.5 364 23587Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
6.6 19 287 6.9 28 408 6.5 122 1742Landbruksdirektoratet Alta
6.8 400 5867 9.0 707 7835 3.0 761 24952Kommunal- og moderniseringsdepartementet
7.5 496 658713.51324 9785 1.8 509 27790Nærings- og fiskeridepartementet
7.6 938 12297 6.6 741 11218 5.63412 57624Norges forskningsråd
8.2 122 148410.2 169 1664 6.8 680 9291Direktoratet for utviklingssamarbeid
8.2 705 8648 9.3 843 9040 3.11269 40179Justis- og beredskapsdepartementet
8.6 97 1133 5.8 78 1336 6.7 179 2511Medietilsynet
8.6 425 494113.6 510 375811.42721 21076Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
8.7 491 5662 6.8 309 4514 7.11712 22269Luftfartstilsynet
9.0 193 2134 7.6 125 1650 9.41442 13937Statens helsetilsyn
9.3 435 4690 7.6 395 5216 1.3 188 13881Helse- og omsorgsdepartementet
9.6 142 1477 5.5 81 1486 2.0 155 7737Petroleumstilsynet
9.6 169 1760 6.9 151 2181 1.2 67 5418Landbruks- og matdepartementet
9.7 473 489011.0 594 5398 2.1 432 19704Kulturdepartementet
10.0 2 2017.4 4 2311.2 14 111Kompetansesenter for distriktsutvikling
10.1 49 485 6.1 30 49213.2 486 3187Konkurransetilsynet
10.2 133 130011.5 201 1745 5.3 168 3012Språkrådet
10.41471 14109 9.81165 11893 3.41976 55929Helsedirektoratet
10.5 267 2535 7.3 203 2787 4.1 344 8104Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning
10.6 100 941 9.8 95 973 5.7 358 5875Utlendingsnemnda
10.7 58 541 9.4 51 542 1.6 22 1370Statens arbeidsmiljøinstitutt
11.0 144 1314 6.9 102 1478 9.5 466 4435Statens jernbanetilsyn
11.4 487 4281 7.0 189 2700 1.1 253 22570Samferdselsdepartementet
12.5 622 495710.1 497 4902 7.91407 16479Politidirektoratet
12.7 73 57321.1 107 50714.8 327 1877Nasjonalbiblioteket
12.7 738 5829 8.7 519 5949 2.6 414 15481Finansdepartementet
13.0 176 1352 6.7 81 1204 1.6 120 7347Oljedirektoratet
13.9 856 614510.6 679 6383 5.71112 18326Kunnskapsdepartementet
14.1 715 507310.3 609 593339.515199 23238Kystverket
14.3 240 1676 2.2 33 1478 1.9 68 3459Datatilsynet
14.3 319 222313.0 301 2309 1.1 65 5903Olje- og energidepartementet
14.5 24 166 0.0 0 017.4 59 281Norsk Romsenter
14.51945 13404 8.71096 12632 5.01962 37143Finanstilsynet
15.1 87 57821.6 94 435 2.8 66 2292Norges geologiske undersøkelse
15.2 156 102812.5 137 1097 2.7 312 11389Direktoratet for forvaltning og IKT
15.9 501 315712.7 379 2996 6.5 550 7966Nasjonalt folkehelseinstitutt
16.1 58 36013.8 48 348 8.2 653 7294Senter for internasjonalisering av utdanning
17.1 692 4040 9.2 285 3085 6.1 484 7439Forsvarsdepartementet
17.8 161 90424.9 255 1023 9.7 616 5752Direktoratet for nødkommunikasjon
17.81278 716218.71359 7269 2.0 458 21904Fylkesmannen i Troms
17.9 68 379 7.6 27 355 1.9 79 3981Norsk Akkreditering
19.3 878 455719.6 930 4737 2.9 378 12737Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
19.61645 839421.01821 8659 6.41621 23898Fylkesmannen i Nordland
21.0 72 343 0.0 0 0 1.0 10 950Direktoratet for e-helse
21.01102 523739.62409 607930.48669 19865Forsvarsbygg
23.0 384 167127.4 544 1986 3.6 251 6633Statens lånekasse for utdanning
23.1 216 93723.5 195 829 2.6 110 4116Direktoratet for økonomistyring
23.7 274 115426.0 379 1456 2.5 206 7995Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
24.1 32 13319.8 24 121 4.4 53 1149Kunst i offentlige rom
26.014552 5606763.667940106802 7.612846155665Arbeidstilsynet
28.1 460 163527.2 401 1475 8.3 481 5348Domstoladministrasjonen
31.2 815 260834.91267 3627 4.1 598 14039Statsbygg
32.1 88 27421.6 50 232 5.3 55 974Fredskorpset
32.9 267 81233.0 232 702 8.1 239 2717Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
33.01665 504629.01520 5249 5.9 968 15372Fylkesmannen i Finnmark
33.3 506 152127.4 421 1538 5.7 406 6687Havforskningsinstituttet
34.024084 7077553.839567 73495 0.5 515109638Landbruksdirektoratet Oslo
37.96306 1663838.46123 15947 1.3 443 34527Fylkesmannen i Hordaland
38.03267 860039.83060 7698 4.3 738 16551Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
40.13359 837035.93135 8744 9.51603 15300Fylkesmannen i Oppland
41.83052 729843.03285 7645 0.8 142 16847Fylkesmannen i Vestfold
42.02260 537739.42115 5365 2.3 296 12662Fylkesmannen i Telemark
42.02677 637342.22826 6700 3.5 425 11560Fylkesmannen i Vest-Agder
42.22302 546042.72283 5350 2.1 217 10030Fylkesmannen i Aust-Agder
42.33249 768842.53359 7911 3.6 602 15959Fylkesmannen i Møre og Romsdal
43.14750 1101329.01435 4944 4.7 925 18789Utlendingsdirektoratet
45.3 511 112934.1 415 121714.9 784 4468Garantiinstituttet for eksportkreditt
48.44663 962750.55064 10024 4.9 869 16950Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
49.14160 848048.74261 8747 1.0 170 16593Fylkesmannen i Buskerud
49.98296 1661726.03844 14785 1.7 696 41263Utenriksdepartementet
51.47375 1435343.05492 12773 6.01457 22780Fylkesmannen i Rogaland
51.54432 861051.44472 8703 3.8 494 12494Fylkesmannen i Hedmark
54.34718 868952.54648 8852 3.9 567 13903Fylkesmannen i Østfold
60.26147 1021699.88133 8153 4.01010 24464Forbrukerrådet
60.945659 75035 3.5 926 26466 5.75706 94908Husbanken
62.315943 2559559.414766 24867 6.62978 42345Fylkesmannen i Oslo og Akershus
76.56354 830987.213391 1536312.31011 7202Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
78.820488725996369.6109962157962 2.93765128230Statens vegvesen Region øst
82.578652 9534078.554063 68912 2.41358 55810Sjøfartsdirektoratet
83.18088 973394.67535 796811.3 953 7468Jernbaneverket
85.122126525997280.9127825157956 2.22345102032Statens vegvesen Region vest
86.622504125995678.4123819157956 3.22699 81896Statens vegvesen Region sør
89.91466 163096.31381 143419.6 267 1093Tilsynsutvalget for dommere
89.92498 278095.44656 4883 1.8 18 996Landinfo
91.223718825994487.1137656157962 2.61480 55993Statens vegvesen Region midt
91.75198 567199.15201 5247 3.3 25 744Fylkesmannen i Aust-Agder (frem til 31.12.15)
93.424273525993090.7143324157956 3.81949 48772Statens vegvesen Region nord
96.06190 644699.46117 6157 1.9 7 354Fylkesmannen i Vest-Agder (frem til 31.12.115)
97.223095 2376696.923911 2466642.01746 2409Kriminalomsorgsdirektoratet
97.338602 3967998.260831 61922 3.1 83 2626Statens pensjonskasse
97.425308025976896.0151565157870 9.02294 23257Statens vegvesen Vegdirektoratet
97.884989 8686597.210145210433212.2 983 7089Toll- og avgiftsdirektoratet
98.01542 157399.1 889 897 5.7 4 66Innstillingsrådet for dommere
99.43934 395799.6 944 94852.9 37 33Barne- og likestillingsdepartementet
99.61199296120439499.4990362995873 3.5 624 17298Skattedirektoratet

Til sist er statistikken over hvor stor andel av utgående, inngående, og andre dokumenter som blir journalført mer enn 180 dager etter dokumentets dato, dvs. hvor stor andel som blir journalført ekstremt sent for utgående og interne dokumenter, mens det for innkommende like gjerne kan være at det tok lang tid før de ble mottatt.

2015Instans
UtgåendeInnkommendeAnnet
%# > 180d liggetidTotalt %# > 180d liggetidTotalt %# > 180d liggetidTotalt
0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0Valgdirektoratet
0.0 0 17 0.0 0 13 0.0 0 0Innstillingsrådet for dommere
0.0 0 20 0.7 2 258 0.0 0 0Kompetansesenter for distriktsutvikling
0.0 0 50 0.0 0 156 0.0 0 0Norsk Romsenter
0.0 0 14410 0.0 0 20625 0.0 0 1941Fylkesmannen i Nordland
0.0 0 19475 0.0 0 33158 0.0 0 2395Fylkesmannen i Oslo og Akershus
0.0 2 6513 0.0 2 8366 0.0 1 2684Forbrukerrådet
0.0 2 14848 0.0 12 13720 0.1 2 1709Lotteri- og stiftelsestilsynet
0.0 3 3242 0.1 10 6728 0.0 0 0Petroleumstilsynet
0.0 35 39417 1.8 55 3023 4.1 29 699Justervesenet
0.1 1 563 0.1 1 568 0.0 0 2Tilsynsutvalget for dommere
0.1 2 1412 0.1 2 1889 0.0 0 2Medietilsynet
0.1 3 1922 0.2 7 3032 0.0 0 0Konkurransetilsynet
0.1 3 2861 0.2 11 4625 0.0 0 0Sysselmannen på Svalbard
0.1 4 2019 0.3 10 308628.5 2 7Datatilsynet
0.1 10 6724 0.0 5 11621 0.0 0 1180Fylkesmannen i Østfold
0.1 15 7701 0.2 19 7959 3.0 2 66Brønnøysundregistrene
0.1 23 13317 0.1 33 16601 0.0 0 2Direktoratet for byggkvalitet
0.1 207106179 0.3 285 73027 1.0 6 571Arbeidstilsynet
0.2 4 1958 1.9 46 2394 0.0 0 0Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
0.2 6 2924 0.1 10 6854 0.0 0 0Statsministerens kontor
0.2 42 14193 0.1 46 26329 7.4 179 2396Fylkesmannen i Hordaland
0.3 11 3042 0.1 8 6898 0.2 1 378Forbrukerombudet
0.3 12 3792 0.0 5 636412.0 25 208Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
0.3 13 3468 0.9 62 6883 1.4 25 1729Forsvarsdepartementet
0.3 15 4463 0.5 40 7903 1.2 2 156Statens jernbanetilsyn
0.3 19 5470 0.7 104 13525 6.5 68 1038Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
0.3 130 36848 0.3 148 46603 7.1 183 2545Arkivverket
0.3 130 38432 1.6 691 42125 1.5 442 27727Statens vegvesen Region sør
0.4 26 6320 0.1 21 12884 0.0 0 4Fylkesmannen i Vest-Agder
0.4 29 6530 2.4 362 14872 0.0 0 0Finansdepartementet
0.4 35 7248 0.4 58 12097 2.2 30 1321Fylkesmannen i Finnmark
0.4 64 14367 0.4 128 26712 7.0 20 283Luftfartstilsynet
0.5 6 1090 1.7 25 1415 0.0 0 0Norges geologiske undersøkelse
0.5 30 5810 1.0 71 6812 1.7 14 779Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
0.5 38 7595 0.6 93 1508317.4 51 293Fylkesmannen i Møre og Romsdal
0.5 321 63780 0.2 135 51738 2.0 22 1052Landbruksdirektoratet Oslo
0.6 21 3049 0.8 71 8356 0.0 0 0Oljedirektoratet
0.6 58 8800 0.6 123 20412 1.9 163 8341Nærings- og fiskeridepartementet
0.7 56 7339 1.1 90 812525.8 458 1774Norsk Filminstitutt
0.7 191 26033 0.7 307 42834 2.1 215 10181Fiskeridirektoratet
0.7 357 44844 0.5 301 52202 1.9 590 29606Statens vegvesen Region vest
0.8 2 239 0.0 0 246 0.0 0 0Fylkesmannen i Vest-Agder (frem til 31.12.115)
0.8 119 14631 0.3 39 1246512.9 217 1681Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
0.9 36 3886 2.0 94 4505 0.0 0 0Statens strålevern
0.9 41 4128 1.5 141 9101 7.6 4 52Olje- og energidepartementet
0.9 76 7829 0.6 95 14804 4.2 35 831Fylkesmannen i Vestfold
0.9 385 41153 0.5 330 62989 0.9 404 42661Norsk kulturråd
1.0 37 3538 0.2 19 6906 0.0 0 4Landbruks- og matdepartementet
1.1 753 64926 0.6 433 67975 2.3 747 32005Statens vegvesen Region øst
1.2 33 2558 2.0 97 4643 0.0 0 46Domstoladministrasjonen
1.2 49 3849 0.4 20 4078 6.3 31 485Statens lånekasse for utdanning
1.2 91 7120 0.6 83 13700 0.0 0 0Samferdselsdepartementet
1.2 179 14775 0.5 167 28844 0.0 0 0Finanstilsynet
1.3 86 6175 0.3 39 11738 1.8 82 4362Arbeids- og sosialdepartementet
1.3 101 7741 0.8 115 14226 0.0 0 0Politidirektoratet
1.3 229 16626 0.8 264 31782 3.9 283 7203Justis- og beredskapsdepartementet
1.4 13 873 1.5 23 1467 0.0 0 0Kunst i offentlige rom
1.4 28 2000 1.0 26 2446 7.8 16 205Språkrådet
1.4 146 10001 0.6 132 19008 2.9 31 1038Fylkesmannen i Rogaland
1.4 176 12255 0.3 64 18762 9.1 95 1033Fylkesmannen i Troms
1.5 137 8801 2.2 190 857810.7 169 1569Statistisk sentralbyrå
1.5 298 19717 2.5 833 3231311.0 637 5748Norges vassdrags- og energidirektorat
1.5 376 24323 0.4 119 24404 3.5 606 16915Statens vegvesen Region nord
1.5 424 26628 0.9 268 29189 3.5 623 17623Statens vegvesen Region midt
1.7 79 4582 8.5 431 5070 6.6 142 2139Toll- og avgiftsdirektoratet
1.7 469 26133 3.0 923 3019520.51891 9185Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
1.8 23 1272 2.9 64 2155 0.0 0 0Nasjonalbiblioteket
1.9 150 7763 1.3 202 14603 4.8 50 1022Fylkesmannen i Buskerud
2.0 25 1217 1.3 21 1556 3.1 13 410Landbruksdirektoratet Alta
2.0 136 6656 1.7 97 5480 9.3 261 2797Direktoratet for forvaltning og IKT
2.0 263 12584 0.8 113 13273 3.7 484 12850Statens vegvesen Vegdirektoratet
2.1 184 8700 0.3 68 17957 1.5 117 7668Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2.3 65 2777 1.6 71 4405 6.9 58 831Utlendingsnemnda
2.3 118 4986 0.2 30 10584 1.1 11 920Fylkesmannen i Hedmark
2.4 26 1068 1.2 21 1640 1.7 4 223Statens innkrevingssentral
2.5 101 3979 6.7 354 5219 8.6 251 2903Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
2.5 119 4698 3.0 134 443426.6 123 461Norsk Akkreditering
2.6 45 1705 0.6 15 2438 0.4 7 1533Kriminalomsorgsdirektoratet
2.6 140 5260 1.4 165 1149914.7 212 1435Klima- og miljødepartementet
2.6 172 6552 0.6 88 13413 4.0 168 4138Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2.7 63 2292 9.3 259 2761 0.0 0 0Direktoratet for økonomistyring
2.9 22 741 1.4 13 869 0.0 0 0Statens arbeidsmiljøinstitutt
2.91766 59502 3.72457 66026 3.5 729 20466Husbanken
3.0 198 6525 0.3 36 10925 9.1 48 525Fylkesmannen i Telemark
3.2 92 2824 1.6 126 7663 8.3 114 1367Garantiinstituttet for eksportkreditt
3.2 113 3508 1.2 98 7916 0.0 0 0Havforskningsinstituttet
3.2 178 5477 0.5 48 926413.3 79 593Fylkesmannen i Aust-Agder
3.2 211 6542 2.3 178 7678 0.0 0 0Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
3.2 499 15144 2.2 562 24560 2.4 767 31705Utenriksdepartementet
3.3 266 7831 0.3 44 1171712.5 128 1019Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
3.3 275 8151 2.7 323 1162916.61052 6317Skattedirektoratet
3.4 887 25797 1.6 569 34780 0.0 0 0Miljødirektoratet
3.41378 39669 1.6 847 49862 2.9 267 9095Norges forskningsråd
3.6 277 7638 0.3 26 847311.8 888 7470Statens helsetilsyn
3.6 291 8056 1.1 110 967713.7 394 2873Utlendingsdirektoratet
3.7 305 8158 2.9 366 1230012.8 475 3692Direktoratet for utviklingssamarbeid
3.7 730 19384 1.1 242 20898 5.5 52 929Kystverket
4.2 271 6327 1.3 174 12490 0.0 0 0Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning
4.3 19 432 0.0 0 386 7.8 4 51Fylkesmannen i Aust-Agder (frem til 31.12.15)
4.4 458 10325 3.4 623 1814114.31003 7001Forsvarsbygg
4.6 22 47611.4 198 172215.4 94 609Jernbaneverket
4.6 774 16824 8.41329 1572315.6 756 4838Statens kartverk
5.1 85 1635 1.4 27 1892 0.0 0 1Statens pensjonskasse
5.1 339 6602 5.1 381 7396 0.0 0 0Nasjonalt folkehelseinstitutt
5.2 377 7225 0.7 112 15036 9.8 67 680Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
5.7 376 6526 0.3 59 15602 0.0 0 0Helse- og omsorgsdepartementet
6.11645 26666 0.7 220 3101715.3 665 4340Utdanningsdirektoratet
6.2 470 7517 0.2 51 19868 0.0 0 0Kulturdepartementet
6.7 48 706 7.6 74 968 0.0 0 0Fredskorpset
6.8 19 279 4.6 20 429 4.7 5 106Statens institutt for rusmiddelforskning
6.92173 31077 3.11342 4302532.93691 11191Helsedirektoratet
7.41053 14189 6.0 764 1263832.51119 3434Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
8.1 322 3961 7.3 271 3675 8.7 141 1620Direktoratet for nødkommunikasjon
8.6 51 590 6.8 12 17423.7 86 362Landinfo
10.81034 9557 1.4 238 16191 9.5 2 21Kunnskapsdepartementet
13.0 764 5873 5.5 417 745142.8 6 14Senter for internasjonalisering av utdanning
14.64088 27956 0.3 171 43364 6.9 402 5825Sjøfartsdirektoratet
20.24464 22016 6.63076 46377 2.3 366 15402Statens legemiddelverk
24.35085 20862 9.51486 1554538.74368 11263Statsbygg
28.01859 6637 3.2 488 1521921.6 230 1062Fylkesmannen i Oppland
32.5 41 12641.7 172 41260.0 78 130Direktoratet for e-helse

Jeg lurer virkelig på hvordan så mange i det offentlige klarer å ikke journalføre utgående dokumenter med en gang de gjøres ferdig. Er det manglende opplæring, vanskelige systemer, vond vilje eller noe helt annet som er årsaken? Det hadde vært interessant å finne ut om det var noen fellestrekk for dokumenter som ikke blir journalført før det er gått et halvt år.

Oppdatering 2016-04-07: En nærmere undersøkelse av OEP-oppføringene til Utenriksdepartementet viste at det var en teknisk feil i måten jeg laget statistikken, der alle oppføringer med '-' i unntaksgrunnlagsfeltet ble talt opp som unntatt offentlighet. Det var UD ikke alene om. Det viste seg å gjelde Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (4), Helse- og omsorgsdepartementet (3525), Landbruks- og matdepartementet (1753), Nærings- og fiskeridepartementet (11780), Nærings- og handelsdepartementet (7), Nærings- og handelsdepartementet (frem til 31.12.13) (10417) og Utenriksdepartementet (78798) også. Antall påvirkede oppføringer står i parentes. Jeg har fikset problemet og oppdatert tabellen for hemmelighold over. Oppføringene for Nærings- og handelsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Utenriksdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet fikk ny plassering i lista.

Tags: norsk, nuug, offentlig innsyn.

Created by Chronicle v4.6